Strategi & struktur

vagen-fram

Ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en tydlig ambition och tydlig strategi. Kunskap om organisationens risker, möjligheter och förväntningar från omvärlden är viktiga att ha med sig.
Att sedan skapa en bra struktur och systematik för hur hållbarhetsambitionerna ska genomföras är en nyckelfaktor för att inte tappa bort sig bland allt som är viktigt.

EKSN kan hjälpa din organisation att formulera och införa en strategi och ett strukturerat och målorienterat arbetssätt i linje med era ambitioner. Med erfarenheter från praktiskt genomförande kan EKSN hjälpa er att identifiera och införa arbetssätt som fungerar.

Exempel på tjänster i form av work shops eller arbetsmöten.

  • Diskutera påverkan från omvärld och intressenter och skapa en gemensam bild av      verksamhetens risker och möjligheter.
  • Formulera en viljeyttring och långsiktiga och korta mål
  • Ta fram en arbetsstruktur för att genomföra